NCS: 01/11/2016, ngày GDKHQ bán ưu đãi (Tỷ lệ 2:1)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NCS của CTCP Suất ăn Hàng Không Nội Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2016
3. Lý do và mục đích: 
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 3.999.543
          - Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu không được mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị xem xét ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác với mức giá chào bán bằng mệnh giá hoặc các đối tượng khác với giá phát hành tính bằng bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất cổ phiếu của Công ty trên sàn UpCom tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và không thấp hơn mệnh giá
          - Thông tin về tài khoản đặt mua: 
               + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Chi nhánh Nội Bài
               + Số tài khoản: 19166668888999
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng. Đối với trường hợp cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh do làm tròn, cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết được Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng cổ đông hiện hữu khác hoặc đối tượng khác không phải là cổ đông hiện hữu thì số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm phát hành.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: 
               + Thời gian bắt đầu: 14/11/2016
               + Thời gian kết thúc: 06/12/2016
          - Thời gian đăng ký đặt mua: 
               + Thời gian bắt đầu: 14/11/2016
               + Thời gian kết thúc: 09/12/2016
          - Địa điểm thực hiện: 
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho người khác).