NCS : Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017

Kính gửi Quý Cổ Đông !

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 38/GCN-UBCK do chủ tịch UBCKNN cấp ngày 24/07/2017 ,

Công ty trân trọng Thông báo kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng của NCS như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Suất ăn Hàng Không Nội Bài(NCS).

2. Cổ phiếu chào bán: 

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ Phần Suất ăn Hàng Không Nội Bài.

- Loại cổ phiếu: Phổ thông.

- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu.

Số lượng đăng ký chào bán: 5.989.723 cổ phiếu.

Trong đó , chào bán cho cổ động hiện hữu : 5.989.723 cổ phiếu.

3. Khối lượng vốn cần huy động : 59.897.230.000 đồng

Để tìm hiểu chi tiết , xin quý cổ động mở 03 tệp đính kèm gồm:

+ Thông báo phát hành cổ phiếu.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Xin trân trọng cám ơn !