Báo cáo tài chính

Năm tài chính Chủ đề Tình trạng
2018 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và công văn giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN Đã kiểm toán
2017 Báo cáo tài chính năm 2017 Đã kiểm toán
2016 Báo cáo tài chính năm 2016 Đã kiểm toán
2015 Báo cáo tài chính năm 2015 Đã kiểm toán
2015 Điều chỉnh Báo cáo tài chính 2015 Đã kiểm toán
2014 Báo cáo tài chính năm 2014 Đã kiểm toán
2013 Báo cáo tài chính năm 2013 Đã kiểm toán
2012 Báo cáo tài chính năm 2012 Đã kiểm toán
2011 Báo cáo tài chính năm 2011 Đã kiểm toán
2010 Báo cáo tài chính năm 2010 Đã kiểm toán