Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét

Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng Không Nội Bài xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2018.

Trân trọng./.