Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc 30/6/2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc 30/6/2022

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin gửi Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc 30/6/2022.

Trân trọng.