Báo cáo tài chính giữa niên độ (Kỳ kế toán 06 tháng, kết thúc 30/6/2021)

Báo cáo tài chính giữa niên độ (Kỳ kế toán 06 tháng, kết thúc 30/6/2021)

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin gửi Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc 30/6/2021.

Trân trọng.