Công bố Nghị quyết của HĐQT về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công bố Nghị quyết của HĐQT về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã NCS) xin công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 14/NQ-NCS-HĐQT ngày 25 tháng 9 năm 2020.

Trân trọng