Công bố Nghị quyết của HĐQT về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công bố Nghị quyết của HĐQT về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã NCS) xin công bố nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020): 16/12/2020.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1

Chi tiết tại nghị quyết số 19/NQ-NCS-HĐQT.

Trân trọng.