Công bố Nghị quyết của HĐQT về nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công bố Nghị quyết của HĐQT về nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin gửi Nghị quyết của HĐQT thông qua nội dung, tài liệu trình ĐHĐCĐ.

Trân trọng,