Công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên đề cử bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát

Công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên đề cử bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông

Thưa Quý cổ đông, thời hạn đăng ký đề cử/ứng củ nhân sự bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 theo Thông báo của NCS ngày 24/5/2022 đã hết, Công ty không nhận được Đơn đề cử hay ứng cử nào từ phía các cổ đông. 

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, để đảm bảo đủ số lượng ứng viên theo quy định (01 ứng viên), Ban Kiểm soát giới thiệu ứng viên là bà Phan Thị Thúy Quyên, hiện đang giữ chức vụ Phụ trách phòng Hành chính- Tổng hợp của Công ty. Lý lịch trích ngang của bà Quyên được gửi kèm theo Công bố này.

Trân trọng thông báo./.