Công bố thông tin Nghị quyết thông qua kế hoạch và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công bố thông tin Nghị quyết thông qua kế hoạch và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin gửi tài liệu Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Xin vui lòng mở tệp đính kèm.

Trân trọng.