Công bố thông tin về việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công bố thông tin về việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã NCS) xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Trân trọng.