Công bố thông tin về việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công bố thông tin về việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã NCS) xin gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết số 18/NQ-NCS-HĐQT ngày 24/11/2020 của Hội đồng quản trị v/v tạm hoãn họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 04/12/2020.

Trân trọng cảm ơn.