Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính năm 2017 so với cùng kỳ năm trước