NCS: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

NCS: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Mã chứng khoán:NCS

Mã ISIN:VN000000NCS5

Mệnh giá:10,000 đồng

Sàn giao dịch:UpCOM

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:29/10/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền
Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
Thời gian thực hiện: 27/11/2015