NCS: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

NCS: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Trụ sở chính:Sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội

Điện thoại:04.38840289

Fax:04.38840199

Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Mã chứng khoán:NCS

Mã ISIN:VN000000NCS5

Mệnh giá:10,000 đồng

Sàn giao dịch:UpCOM

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trước ngày 15/02/2015
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát