NCS: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

NCS: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Trụ sở chính:

Sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội

Điện thoại:

04.38840289

Fax:

04.38840199

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Mã chứng khoán:

NCS

Mã ISIN:

VN000000NCS5

Mệnh giá:

10,000 đồng

Sàn giao dịch:

UpCOM

Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:

12/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/04/2015
- Địa điểm thực hiện:  Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông