NCS : Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn RSM Việt Nam