NCS : Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017

NCS : Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017

Kính gửi Quý Cổ Đông !

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 38/GCN-UBCK do chủ tịch UBCKNN cấp ngày 24/07/2017 ,

Công ty trân trọng Thông báo kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng của NCS như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Suất ăn Hàng Không Nội Bài(NCS).

2. Cổ phiếu chào bán: 

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ Phần Suất ăn Hàng Không Nội Bài.

- Loại cổ phiếu: Phổ thông.

- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu.

- Số lượng đăng ký chào bán: 5.989.723 cổ phiếu.

Trong đó , chào bán cho cổ động hiện hữu : 5.989.723 cổ phiếu.

3. Khối lượng vốn cần huy động : 59.897.230.000 đồng

Để tìm hiểu chi tiết , xin quý cổ động mở 03 tệp đính kèm gồm:

+ Thông báo phát hành cổ phiếu.

+ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

+ Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Xin trân trọng cám ơn !