NCS: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

NCS: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Mã chứng khoán:NCS

Mã ISIN:VN000000NCS5

Mệnh giá:10,000 đồng

Sàn giao dịch:UpCOM

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2017

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
Nội dung cụ thể:Mã quyền mua: MIRNCS171
Mã ISIN quyền mua: VNMIRNCS1715
 (Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 18/08/2017 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 21/09/2017)
Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 5.989.723 cổ phiếu
Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới)
Nguyên tắc làm tròn: số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu do Nhà đầu tư không đặt mua hết (nếu có):
+ Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đạt số tiền tối thiểu cần thu được: Hội đồng quản trị chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua cho các đối tượng khác với mức giá chào bán bằng bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất cổ phiếu của Công ty đang giao dịch trên sàn UpCOM (mã giao dịch NCS) tính đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Các điều kiện chào bán khác không thuận lợi hơn so với chào bán cho cổ đông hiện hữu.
+ Trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có), kết quả chào bán đã đạt tỷ lệ chào bán thành công nhưng cổ phiếu phát hành vẫn không được phân phối hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.
+ Trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà số tiền thu được từ đợt phát hành không đạt mức tối thiểu, kết quả chào bán sẽ bị hủy bỏ và Hội đồng quản trị cân nhắc điều chỉnh cơ cầu vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, như vậy cổ đông A sẽ có quyền mua thêm số cổ phiếu là (101/2) = 50,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được mua thêm là 50 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu cùng với số cổ phiếu do các Nhà đầu tư không đặt mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Số cổ phiếu nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 18/08/2017 đến hết ngày 11/09/2017.
+ Quyền mua được chuyển nhượng duy nhất (01) lần.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/08/2017 đến ngày 18/09/2017.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài – Sân bay quốc tế Nội Bài – Xã Phú Minh – Huyện Sóc Sơn – Thành Phố Hà Nội.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
+ Số tài khoản: 110002626568
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh
Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 14/08/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA  MÃ CHỨNG KHOÁN NCS
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2017
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: Chậm nhất vào 15h ngày 14/08/2017.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/08/2017 đến ngày 11/09/2017.
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 18/08/2017 đến ngày 18/09/2017.
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: 20/9/2017.
- Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:
+ Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177
+ Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành