NCS: Trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền

NCS: Trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Mã chứng khoán:NCS

Mã ISIN:VN000000NCS5

Mệnh giá:10,000 đồng

Sàn giao dịch:UpCOM

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:14/05/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền
- Tỉ lệ thực hiện: 20,25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.025 đồng)
- Ngày thanh toán: 15/06/2015