NCS: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán

NCS: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán

Theo công văn số 1635/TB-SGDHN ngày 13/12/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch NCS, (Thực hiện quyền mua cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2017). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán NCS từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:

Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Mã chứng khoán:NCS

Mã ISIN:VN000000NCS5

Ngày giao dịch đầu tiên :20/12/2017