Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội cổ đông thường niên 2017