Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội cổ đông thường niên 2018

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội cổ đông thường niên 2018

Kính gửi Quý Cổ Đông !

Công ty xin kính gửi 02 tài liệu:

1) Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị thông qua việt chốt quyền dự họp đại hội Cổ đông

2) Thông báo chốt quyền tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông 

Xin vui lòng mở 2 tệp đính kèm !