Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty xin gửi 02 tài liệu:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông;

2. Thông báo chốt quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Xin vui lòng mở 2 tệp đính kèm

Trân trọng,