Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2017

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2017

Kính gửi Quý Cổ Đông !

Xin vui lòng mở files đính kèm !