Nghị quyết: Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2017

Nghị quyết: Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2017

Công ty xin được Công bố thông tin 24h

Nội dung : Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2017

Xin vui lòng mở tệp đính kèm bên dưới !

Trân trọng cám ơn !