Quyết định của HĐQT về việc sử dụng hạn mức tín dụng năm 2023