Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi Quý Cổ đông,

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 6 ngày 28/12/2020:

- Sửa khoản 1 Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Sửa đổi, bổ sung Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

- Sửa đổi khoản 1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT

Chi tiết theo Nghị quyết số 23 đính kèm.

Trân trọng.