Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

 

Kính gửi Quý Cổ Đông, 

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các tài liệu phục vụ cho Kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Suất Ăn Hàng Không Nội Bài . 

Danh mục tài liệu theo bảng dưới đây:

Stt Tên tài liệu
1 Thông báo mời họp  Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018
2 Giấy xác nhận cá nhân
3 Giấy xác nhận doanh nghiệp
4 Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 
4.1 + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
4.2 + Báo cáo công tác giám sát năm 2018
4.3 + Báo cáo hoạt động giám sát 2017
4.4 + Trình thông qua báo cáo tài chính 2017
4.5 + Trình chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
4.6 + Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
4.7 + Trình lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2018
4.8 + Trình thông qua sửa đổi điều lệ và ban hành quy chế nội bộ quản trị công ty 
4.8.1       * Dự thảo điều lệ công ty( bản theo dõi thay đổi)
4.8.2       * Dự thảo quy chế Nội bộ quản trị công ty
4.8.3       * Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
4.9 Trình điều chỉnh giá hợp đồng vượt giá gói thầu trong dự án xây dựng cơ sở chế biến suất ăn Hàng Không Nội Bài

Xin vui lòng mở tệp đính kèm !

Trân trọng cám ơn sự quan tâm của Quý Cổ Đông !