Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017

Công ty cổ phần suất ăn hàng không nội bài (NCS) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 với thông tin tóm tắt như sau:

1.Thời gian: 08h00 ngày 19/10/2017

2. Địa điểm: Trụ sở công ty.

3. Nội dung : Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát.

Thông báo này kèm theo các tài liệu sau:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 

2. Tờ trình HĐQT trình ĐHĐCĐ thay đổi nhân sự HĐQT và BKS.

3. Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

4. Dự thảo Quy chế bầu cử TV HĐQT và TV BKS

5. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

6. Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ

7. Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

8. Xác nhận của cá nhân tham dự ĐHĐCĐ

9. Xác nhận của tổ chức tham dự ĐHĐCĐ

Mọi thông tin cần trao đổi thêm, Quý Cổ Đông xin vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Thành Trung - Thư ký Công ty

Điện thoại: 02438840289. Mobile: 0933 525 086

Email: trungnt@noibaicatering.com.vn

Trân trọng cám ơn !