Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019