Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã NCS) xin công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Trân trọng