Thông báo về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 - 2024