Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019-2024

Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) NCS nhiệm kỳ 2014 - 2019 sẽ đương nhiên hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2019. Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2019-2024. Để đảm bảo quyền đề cử/ứng cử của cổ đông, Công ty xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

I. Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT: năm (05) người

2. Điều kiện đối với thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT Công ty phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp:

“1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.”

3. Quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:

Căn cứ khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất từ sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

-  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ năm phần trăm (5%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

-  Từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) được đề cử hai (02) ứng viên;

-  Từ ba mươi lăm phần trăm (35%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử ba (03) ứng viên;

-  Từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử bốn (04) ứng viên

-  Từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

II. Bầu thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS: ba (03) người

2. Điều kiện đối với thành viên BKS:

KSV Công ty phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 164 và Điều 38 Điều lệ Công ty.

3. Quyền đề cử/ứng cử thành viên BKS:

Theo Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty NCS quy định:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các cứng viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữa năm phần trăm (5%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

Từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

III. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS:

  • Đơn đề cử/ứng cử ứng viên vào HĐQT, BKS (theo mẫu)
  • Sơ yếu lý lịch của người được đề cử (theo mẫu)
  • Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
  • Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
  • Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tương đương và văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Thời hạn gửi thông tin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS: Trước 03 ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông.

Hồ sơ đề cử/ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài – sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 38 840 289, số máy lẻ: 224 Fax: +84 24 38 840 199

Điện thoại di động: 0906124868 (Mr. Huy)                   

Trân trọng thông báo./.