Môi trường và cộng đồng( Trách nhiệm xã hội)

Tham gia hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường

Chúng tôi luôn nhận thức được rằng NCS là một thành viên của cộng đồng, cần phải quan tâm và có ý thức sâu sắc về trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng. Chăm lo đời sống nhân viên trong công ty cũng giống như quan tâm tới người dân tại địa phương và môi trường sống xung quanh họ. Bằng những việc làm thiết thực như tạo công ăn việc làm cho con em người dân trong vùng, ưu tiên sử dụng các sản phẩm tự nhiên từ chính địa phương hay tham gia vào các chương trình nhân đạo và từ thiện, NCS luôn đặt yếu tố con người làm vị trí trung tâm.