Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 và công văn giải trình về lợi nhuận sau thuế Thu Nhập Doanh nghiệp

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 và công văn giải trình về lợi nhuận sau thuế Thu Nhập Doanh nghiệp

Kính gửi Quý Cổ Đông !

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 và công văn giải trình về lợi nhuận sau thuế Thu nhập Doanh nghiệp !

Trân trọng !