Edit Content

Trang chủ

Giới thiệu

Hội đồng quản trị

Ông Ngô Hồng Minh

Chủ tịch HĐQT

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer

Ban Lãnh đạo công ty

Ông Nguyễn Văn Dũng

Tổng Giám đốc

Ông Phạm Xuân Thắng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Chu Khánh Linh

Phòng Tài Chính–Kế toán

Bà Dương Thúy Quỳnh

Phòng Điều Hành-Khai Thác

Bà Phan Thị Thúy Quyên

Phòng Hành Chính-Tổng Hợp

Ông Đỗ Hồng Minh

Phòng Phục Vụ Chuyến bay

Bà Đặng Thị Tân Hợi

Phòng Sản Xuất