Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Kính gửi Quý Cổ Đông !

 

Date Announcement: 09/10/2018