Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin gửi tới Quý cổ đông các tài liệu sau:

- Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

- Mức và hình thức trả cổ tức năm 2019

- Bổ sung ngành nghề và thay đổi Điều lệ công ty.

Trân trọng