Công bố Nghị quyết của HĐQT về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công bố Nghị quyết của HĐQT về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã NCS) xin công bố nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022): 15/5/2022.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1

Chi tiết tại Nghị quyết số 07/NQ-NCS-HĐQT.

Trân trọng.