Công bố nghị quyết của HĐQT về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công bố nghị quyết của HĐQT về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã NCS) xin công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 17/NQ-NCS-HĐQT ngày 03/11/2020.

Trân trọng.