Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã NCS) xin gửi Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Trân trọng.