Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

Kính gửi Quý Cổ Đông,

Trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông tin bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ của NCS

Tài liệu đi kèm gồm :

+ Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

+ Bản cung cấp thông tin cá nhân của cán bộ.

Kính gửi Quý Cổ Đông tham khảo trong tệp đính kèm.

Trân Trọng,