Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính gửi quý Cổ Đông !

Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty xin kính gửi tới các cổ đông các thông tin cơ bản về kỳ đại hội 2017 của NCS như sau:

1.Thời gian & địa điểm: 08h ngày 26/04/2017 tại trụ sở của Công ty cổ phần suất ăn hàng không nội bài.

2.Tài liệu bao gồm trong các files đính kèm sau đây:

(Tài liệu được công ty bổ sung thêm vào ngày: 23/04/2017)

Để chuẩn bị cho Đại Hội Cổ đông thường niên 2017, Công ty xin kính gửi tới quý cổ đông 02 tài liệu:

Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Cổ đông thường niên 2017.

Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2017.

 

(Mẫu ủy quyền dưới đây được bổ sung thêm vào ngày: 16/04/2017)

Stt Mẫu biểu

1

Mẫy ủy quyền: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2

Mẫu xác nhận của cá nhân

3

Mẫu xác nhận của tổ chức

 

Stt Nội dung
1 Thông báo mời họp
2 Dự thảo quy chế tổ chức đại hội
3 Dự thảo quy chế bầu cử thành viên BKS
4 Báo cáo của Ban Kiểm soát
5 Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị
6 Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS
7 Báo cáo kết quả HĐSXKD 2016 và kế hoạch 2017
8 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2016
9 Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế 2016
10 Tờ trình lựa chọn đối tác kiểm toán 2017
11 Tờ trình thay đổi thành viên BKS, HĐQT
12 Phương án tăng vốn điều lệ

Trân trọng gửi tới quý cổ đông toàn bộ tài liệu cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của NCS  !