Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Đăng ký bổ sung