Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.

Thông tin về thủ tục đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu (bổ sung) thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 được đăng tải trên Website của Công ty.

Xin vui lòng mở các file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác quan tâm của Quý Cổ đông!