Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin gửi tài liệu về Thông báo chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chốt quyền dự họp ĐHĐCĐ.

Xin vui lòng mở tệp đính kèm.

Trân trọng.